ISIS - univerzální bohyně


Hodně dlouho mi trvalo, než jsem se pustila do této kapitoly. A pak, po mnoha pokusech, jsem přišla na to, že se velmi nedokonale snažím vymyslet vymyšlené. Kdo vlastníte knihu Isis a její mystéria zjistíte, že pasáže v Chaloupce věnované Isis jsou vám povědomé. Vy, kteří knihu nevlastníte a bohyně Isis Vás přitahuje, tak neváhejte a sežeňte si ji.

Historie Isidina kultu je dlouhá a složitá. V dávných dobách byla Isis v rodném Egyptě vládnoucí bohyní, bohyní lásky a kouzel, velká léčitelka. Doklad o jejím kultu byl nalezen v textech přibližně 2600 př.n.l., přičemž jeho původ patrně sahá až do předdynastických dob. Byla uctívána po celém Egyptě až po velké chrámové komplexy. Protože se egyptští mořeplavci plavili po Středozemním moři a do Egypta připlouvali cizí námořníci, rozšířilo se její uctívání po západním světě.
Je komplexní bohyní s mnoha aspekty. Zde jsou některé z nich:
Bohyně války
Bohyně moří
Bohyně léčení
Bohyně rostlin
Bohyně lásky
Bohyně alchymie
Bohyně osudu

Na jedné straně byli její zastánci považováni za moudré a čisté bytosti, a na druhé straně byla spojována s bohyní erotické a romantické lásky.
Její vyznavači náleželi ke všem společenským vrstvám. Protože nikoho neodmítala, stala se bohyní osudu, která měla možnost přepsat vliv hvězd.
Umělci a řemeslníci ji vyznávali jako nejvyšší múzu, první vědci ji vyciťovali mezi křivulemi a psali jejím jejím jménem alchymické spisy.
Spolu se Serapidem, dynamickým aspektem svého umírajícího a znovu oživeného manžela Osirida, stála v čele Alexandrijské knihovny a její školy medicíny, poskytovala standardní vzdělání dávným lékařům.
Isida byla uctívána v dávném Londýně, na mnoha místech Francie a Německa. Na středním východě a na ostrovech v Egejském moři jsou její chrámy častým jevem, přestože z nich jsou nyní jen trosky.
Když se v období bouřlivého nástupu „nového náboženství“ začaly vypalovat a ničit chrámy jiných bohů a bohyň, utíkali se pohanští kněží a kněžky ukrýt do zdí Isidiných svatyň. Poslední pohanský chrám stál na svatém ostrově Fílai v horním Egyptě. Avšak roku 595 našeho letopočtu (celá dvě staletí po zákazu pohanských náboženství) byla tato svatyně násilím uzavřena a její kněžstvo rozpuštěno a vyhnáno.
Isis se tak stala Isidou Amenti, skrytou bohyní, a byla uctívána pod různými rouškami a převleky. Mnoho z jejích atributů
přešlo na stále populárnější Pannu Marii a Isidiny sošky, na nich kojí svého syna Hora, byly přejmenovány a umístěny do kostelů, které byly vystavěny na základech původních svatyň.
V roce 756 si ve Francii stěžovalo křesťanské duchovenstvo nad tím, že se poutníci stále scházejí na hoře Anzin, aby uctívali Isidu a jiná božstva. Část jejich rituálů přetrvala až do 10. století v arabském Harranu, bývala oslavována v západní Číně za Tchangské dynastie. Ve středověkém rukopise je známka o Isidě v podobě „Ysis, paní rostlin“, což dokazuje, že Isidiny léčivé schopnosti nebyly ani v temném věku tak docela vymazány z lidské paměti
V moderní době je Isidina přítomnost pociťována ve filosifii svobodných zednářů a v teosofii, v obřadech ceremoniálních magiků, v kultu Wicca a v motlitbách nespočetných jednotlivců, kteří se k ní obrátili.
K Isidě vede tolik cest, kolik je lidí. Každá má svoji vlastní, protože Isis se podle individuální potřeby projevuje v celé řadě aspektů, tak, jak to její následovníci potřebují.

Isidina mysteria

Počínáme si dobře … když ji vidíme pevnou a celistvou – Isidu, velkou vládkyni antického světa, která je vždy činorodá a přináší magii poznání, síly a moudrosti, věčný zdroj nejhlubší víry, naděje a lásky člověka.
R.E. Witt, Isis v antickém světě

Isis je bohyní mystérií, posvátných tajemství a zasvěcení.
Můžeme se připravit na zasvěcení, připravit se na pochopení mystérií, ale v jejich vlastní podstatě si posvátná tajemství musíme odhalit úplně sami. Jejich pochopení je totiž darem a projevem milosti samé bohyně, nikoli pouhým intelektuálním poznáním. Z téhož důvodu by stejně záznamy starodávných rituálů, i kdyby byly popsány přesně do posledního detailu, skutečný prožitek mystéria neodhalily. Mystérium si s námi pohrává, pro každého je jiné, stejně jako je jiný každý z nás. Pochopení mystérií nás zaplaví jako řeka, která se vylila z břehů a zaplavila vyschlou půdu na svých březích.
Na mystéria můžeme poukázat. Některé oči zůstanou upnuté na ukazující prst a jenom několik málo se jich otočí k předmětu, na nějž ukazuje. Vnitřní mystéria zůstávají nepolapitelná. Avšak vnější tajemství nás mohou na vnitřní mystéria připravit a možná uspíšit jejich pochopení. A tak studujte a čtěte vše, co se Vám o této úžasné bohyni dostane do rukou.
Isis ke svému kontaktu s věřícím nepotřebuje přímluvu zasvěcené kněžky nebo kněze. Přítomnost nebo rady druhých, které Isis zasvětila, mohou adeptovi nesmírně pomoci a přinést mu obrovskou radost a sebedůvěru, i když to není nezbytné. Isis si může zvolit, že provede adepta iniciací buď v chrámu nebo ve skupině zasvěcenců, anebo ho zasvětí uprostřed všedního života, bez jakýchkoli mystických příkras, avšak se stejnou duchovní silou.