PANTEON

Kemetismus
Kemetismus (též Khemetismus) je náboženský směr, který vychází z původního staroegyptského náboženství a navazuje na jeho odkaz a tradice. Samo označení Kemetismus vychází z původního označení Egypta, které používali jeho obyvatelé - Ta Kemet (Černá země - podle barvy úrodného bahna, každoročně přinášeného Nilem), nebo častěji jen ve zkrácené podobě Kemet. Toto náboženské hnutí funguje jen několik desetiletí, snaží se však navázat na tradice a staví na základech, které jsou staré celá tisíciletí, a snaží se o obnovu náboženství, které bylo na počátku středověku potlačeno.
Kemetismus není náboženstvím polyteistickým ve stejném slova smyslu, jako většina jiných pohanských náboženství. Mnohem lépe vystihuje jeho podstatu pojem monolatrie, čili víra v božskou sílu, která se projevuje v různých podobách, jimiž jsou samotní bohové. Za jejich podstatou se však skrývá jedna a táž božská síla. Záleží pak na jednotlivci zda se bude při praktikování své víry soustředit více na tuto jednu božskou sílu (nazývanou netjer) nebo naopak na její jednotlivé aspekty, na jednotlivé bohy. Další důležitou součástí tohoto náboženství je princip maat. Maat byla ve starověkém Egyptě bohyní pravdy a zosobňovala řád. Samotné slovo maat je jen obtížně přeložitelné a spojuje v sobě pravdu, harmonii a stabilitu. Maat representuje v podstatě to, co je správné a nutné pro správný běh věcí. Maat je princip starý několik tisíciletí a již pro starověké Egypťany byl velmi důležitý. Je jedním ze základních kamenů tohoto náboženství a jeho dodržování mělo zajistit stabilitu světa a jeho řádný chod. O důležitosti tohoto principu hovoří i fakt, že i sám faraon, který byl bohem na zemi, byl tomuto principu podřízen a byl de facto odpovědný za jeho dodržování.
Citováno z http://cs.wikipedia.org/wiki/Kemetismus

Bohové Egypta
Ve starověkém Egyptě měla každá oblast vlastní božstva, která měla často podobu zvířat nebo ptáků. Bohyně a bohové se většinou vyskytovali ve více podobách, v lidských i lidských se zvířecí hlavou, a byli aktivní v několika sférách. Z toho je zřejmé, že egyptské náboženství nemělo jediného, ústředního boha, ale mělo řadu bohů a bohyň, jejichž oblíbenost v průběhu věků stoupala, či klesala, mnohá božstva splývala s jinými, až se stali všeobecně uctívanými. Některá božstva a legendy o nich pronikly do hlavního proudu egyptské mytologie a tak je známe i dnes.


Panteon známějších bohů                            Panteon dalších bohů
Zpět